นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คิดซี เอเจนซี่ จำกัด (“บริษัท” หรือ "คิดซี") มุ่งเน้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นจึงออกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทแนะนำให้คุณทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในนโยบายนี้เนื่องจากกำหนดกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล รวมถึงสิทธิอื่นๆ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บังคับใช้ และของบริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร หรือซัพพลายเออร์ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับแจ้ง และรับทราบถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราทุกแง่มุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ค.ศ. 2019] ของประเทศไทย

Table of Contents

ใจความสำคัญ

เนื้อหา - หมายถึงข้อความ, ภาพกราฟิก, ภาพ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, วิดีโอ, ข้อมูล หรือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลโปรไฟล์ คำขอรับบริการ ใบเสนอราคา หัวข้อบทความ คำวิจารณ์ (รีวิว) ข้อมูลกำหนดการและปฏิทิน รวมถึงข้อมูลหรือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีอยู่บน หรือผ่านทางเว็บไซต์

ผู้บริโภค, เจ้าของบ้าน - หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อค้นหาบริษัทผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเตรียม และเผยแพร่บทวิจารณ์ (รีวิว) หรือผู้ใช้ที่รับบริการจากบริษัทผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ ติดต่อผู้ให้บริการ ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์เพื่อ หรือยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อรับ ทบทวน หรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะเป็น หรืออาจกลายเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ผู้บริโภคจึงมักถูกเรียกว่า “ลูกค้า” บนเว็บไซต์ และในสื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
เว็บไซต์ - ในที่นี้หมายถึงเว็บไชต์ทั้งหมดของคิดซี แอปพลิเคชันในมือถือ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ , ซอฟต์แวร์, กระบวนการต่างๆ และรวมถึงบริการอื่นทั้งหมดที่นำเสนอโดย หรือผ่านทางบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร หรือซัพพลายเออร์ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในกลุ่ม

ผู้ให้บริการ – หมายถึงผู้เข้าร่วมบนเว็บไซต์ที่ใช้ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อเสนอ ให้บริการ, รับชำระเงินแทน หรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ผู้ให้บริการมักถูกเรียกว่า "บริษัทผู้ให้บริการ” บนเว็บไซต์

เนื้อหาของคิดซี หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่คิดซีมีอยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้

ผู้ใช้,ผู้เข้าร่วม หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการสำเร็จตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีของคิดซี ตกลงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และนโยบายการควบคุมอื่นๆ ใช้บริการที่นำเสนอโดยหรือผ่านเว็บเพจ หรือรวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่ง หรือรับคำขอผ่านเว็บไซต์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการ และผู้บริโภค

เนื้อหาของผู้ใช้ - หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ส่ง โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ หรือส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์ผู้ใช้ของเว็บไซต์โดยรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ ข้อมูลโปรไฟล์ คำอธิบาย โพสต์ บทวิจารณ์(รีวิว) คำขอ ข้อความ และการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์แต่ไม่รวมเนื้อหาและคำติชมของคิดซี

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับสิ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท
 • บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า พันธมิตรธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือคู่สัญญากับบริษัท
 • บุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า พันธมิตรธุรกิจ หรือผู้ให้บริการของบริษัท เช่นผู้ถือหุ้น , กรรมการ, ทนายความ, ผู้ประสานงาน, นักสื่อสาร, พนักงานหรือผู้รับมอบหมาย
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท แต่บริษัทจำเป็นต้องรวบรวม ,ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท หรือใช้บริการของบริษัทที่สำนักงานสาขา
 • บุคคลธรรมดา ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือผู้ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือทำให้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
วิธีที่เราเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเข้าถึง และใช้เว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลในหลายวิธีรวมถึงเมื่อคุณให้ข้อมูลกับเราโดยตรง เมื่อคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามให้ข้อมูลกับเรา และเมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากคุณโดยไม่ตั้งใจ เช่นข้อมูลที่รวบรวมจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวม,ใช้ และ/หรือเปิดเผยอาจแตกต่างกันไปตามขอบเขตของบริการที่คุณใช้หรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ที่คุณมีกับบริษัทโดยจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, ชื่อบริษัท, รูปภาพ, กราฟิก, ภาพถ่าย, วิดีโอ;
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่บ้าน ธุรกิจ โครงการหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือของธุรกิจ;
 • ข้อมูลเฉพาะสำหรับบริการที่คุณกำลังร้องขอ หรือนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เช่น ชื่อธุรกิจ คำอธิบายบริการ คุณสมบัติ และ ข้อมูลประจำตัว;
 • ข้อมูลการใช้บริการ บริการเครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ;
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจผู้ใช้ และ/หรือข้อเสนออื่นๆ;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณ, บ้าน, คำขอ, ความประสงค์;
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และ หมายเลขบัญชีธนาคาร;
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ;
 • ข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้า;
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลสำหรับการสืบสวน การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบภูมิหลัง และใช้เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย;
 • ในบางสถานการณ์ ข้อมูลการชำระเงิน และ/หรือการยืนยันตัวตน;
 • เนื้อหาอื่นๆ ที่คุณรวมไว้ในการสื่อสารกับผู้ใช้อื่นผ่านทางเว็บไซต์ หรือ การสื่อสารกับเรา;
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Information) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ค.ศ. 2019] ของประเทศไทย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง หรือคดีอาญาของคุณ บันทึกคดีความอื่นๆ ประวัติการดำเนินคดีทางอาญา หรือการขึ้นทะเบียน และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับทางเพศ;
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณซื้อกับเรา หรือผู้ให้บริการ และวิธีการชำระเงินที่ใช้ ชื่อผู้ชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ;
 • ประวัติการติดต่อ ประวัติการสนทนา กิจกรรม การลงทะเบียน และการเข้าร่วมในกิจกรรม ข้อความสนทนา;
 • ข้อมูลที่คุณแชร์ ความสนใจ และ การบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ชื่นชอบของคุณ;
 • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของบุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการรายอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือไม่ก็ตาม คุณรับรองและรับประกันว่า คุณได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยคุณได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนแล้ว หรือสามารถพึ่งพาฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้;
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Google+, LINE และ Twitter;
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลระบุตัวตน (unique identification) ของผู้ใช้ ตำแหน่งที่ตั้ง และกิจกรรมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์, อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ผู้ใช้ หรือที่อยู่IP (IP address) ชื่ออุปกรณ์, ID ขิงอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน , เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ผู้ใช้นั้นใช้อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้งานใช้บริการ การตั้งค่าโปรแกรม เวลา และ วันที่ผู้ใช้ใช้บริการ และสถิติอื่นๆ;
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ป้อนลงในระบบของเรา เมื่อใช้เว็บไซต์.

เราอาจจะต้องทำการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รวมถึงชื่อของคุณ หรือชื่อธุรกิจของคุณต่อสาธารณะ บนข้อมูลโพรไฟล์ส่วนตัวของคุณ ยกเว้นในกรณีที่เราแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะไม่แสดงข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อลงทะเบียนสำหรับบัญชีแตกต่างจากข้อมูลที่คุณให้กับเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการยืนยันตัวตนที่เราเก็บรวบรวมไว้ เรามีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าข้อมูลใดที่จะแสดงต่อสาธารณะบนโปรไฟล์ของคุณ เราอาจมีการรวมข้อมูล ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม ที่เป็นบริษัทในเครือ และไม่ใช่บริษัทในเครือ และข้อมูลที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่เรามีให้

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดแก่เรา แต่คุณสมบัติฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่สามารถใช้ได้ หากไม่มีข้อมูลที่ขอ

รายการนี้เป็นการแสดงตัวอย่างเพื่อความชัดเจน แต่อาจจะไม่ครบทั้งหมด นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการใช้เว็บไซต์ทั้งหมด

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราสามารถใช้อ้างอิงบนเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก และบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เช่น Facebook สิ่งเหล่านี้มีนโยบายของตนเองในการจัดการข้อมูลของคุณ สำหรับคำอธิบายว่าทำไมเว็บไซต์เหล่านี้อาจใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างไร โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอย่างไร

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือผู้อื่นผ่านบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ตัวอย่างเช่น ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการขอ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตของคุณจากเครดิตบูโร หรือข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน หรือความน่าเชื่อถือของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือความปลอดภัยอื่นๆ เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์เข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก และข้อมูลที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เรามีให้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านบุคคลที่สามที่ไม่ไช่บริษัทในเครือซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารนอกเว็บไซต์ระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยเราจะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บเนื้อหาของการสื่อสารนอกเว็บไซต์ไดๆ ระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ เว้นแต่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

หากคุณส่งข้อความตัวอักษรกับผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้นั้นบนเว็บไซต์ เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อติดตามข้อความตัวอักษรเหล่านี้ เราติดตามข้อความเหล่านี้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และเพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพ และการฝึกอบรม
ในกระบวนการนี้บริษัท และผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะได้รับข้อมูลแบบทันที และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อความของคุณ รวมถึงวันที่และเวลาของข้อความหมายเลขโทรศัพท์ และเนื้อหาของข้อความ

ฐานทางกฎหมาย

บริษัทจำเป็นต้องรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามฐานทาง กฎหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ค.ศ. 2019] ของประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามสัญญาของเรากับคุณ เพื่อให้เป็นไปตามคำขอของเจ้าของข้อมูล ก่อนที่ภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับ หรือตามความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบตามกฎหมายของบริษัท หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ หรือดำเนินการตามคำขอของคุณได้

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆ

ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณในระหว่างที่คุณใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์เช่น:

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการส่งคำร้อง การสมัคร การลงทะเบียน การเข้าร่วมในเว็บไซต์ การทำข้อตกลงการบริการกับบริษัท การลงทะเบียนรับจดหมายข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าร่วมชิงโชค หรือการประกวด หรือลงทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมการขาย
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสำรวจที่คุณส่ง รับ-ส่งอีเมล บทวิจารณ์(รีวิว)เนื้อหาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างคุณ และบริษัท ส่ง หรือตอบกลับใบเสนอราคา หรือข้อมูลอื่นๆ หรือทำการซื้อ ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันมือถือ หรือติดต่อเราหรือผู้ใช้อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้บริการ เครือข่าย และฟังก์ชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการ และการส่งข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้ (เช่นคำวิจารณ์(รีวิว) หรือความคิดเห็น)
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท)
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท)
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อน หรือระหว่างการเข้าร่วมของคุณในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ, หุ้นส่วน หรือคู่สัญญาของบริษัท

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากคุณโดยตรงในกรณีที่แหล่งดังกล่าวมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น ภาครัฐ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมาช่วงที่บริษัทไว้วางใจให้ลงทะเบียน และให้บริการแก่คุณได้

เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโฆษณา และบริษัทที่ทำการวิเคราะห์อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน เคลียร์ GIFs, Pixel Tags, และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ (รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ หรือแบบไม่อัตโนมัติ ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนี้ เราอาจรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (a) ประเภทเบราว์เซอร์; (b) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบัติการ; (c) โดเมนเนม; (d) เวลาในการเข้าถึง; (r) หน้าที่อ้างถึงหรือออกจากหน้า; (f) หน้าที่เปิดดู; (g) ที่อยู่IP (IP address); (h) ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น IDFA หรือ Android ID); และ (i) ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ นอกจากนี้ เราอาจติดตาม และบันทึกว่าคุณเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์เมื่อใด และบ่อยแค่ไหน หรือคุณเรียกดูเว็บไซต์อย่างไร เราใช้ข้อมูลนี้ (รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา) สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ (รวมถึงเพื่อระบุว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุด และสิ่งที่ผู้ใช้ของเรา ชอบ/ไม่ชอบ) เพื่อช่วยในการกำหนดโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในและนอกเว็บไซต์) เพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ปรับแต่งการกำหนดลักษณะให้เป็นแบบของคุณ ทำการวิจัยและวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เพื่อพัฒนาอัลกอริธึมสำหรับระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากข้อมูล (Machine Learning) ที่เชื่อถือได้เพื่อให้บริการข้อมูล

เราอาจใช้อุปกรณ์คุกกี้ที่ถูกใช้ร่วมกันในเครื่อง(หรือเรียกอีกอย่างว่า "แฟลชคุกกี้") เพื่อช่วยในการส่งเนื้อหาพิเศษ เช่น วิดีโอคลิป หรือภาพเคลื่อนไหว แฟลชคุกกี้ จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณแต่จะไม่ถูกจัดการผ่านเว็บเบราเซอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการแฟลชคุกกี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Adobe และเปลี่ยนแปลงได้ที่แผงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวส่วนกลาง

ข้อมูลสถานที่

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทั่วไป (เช่นที่อยู่ IP) หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือ เราอาจขอให้คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณอนุญาต เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของคุณ และเราอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงให้คุณสมบัติฟีเจอร์ตามตำแหน่งที่คุณอยู่ (เช่น เพื่อระบุตัวตนของผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีอยู่ใกล้คุณ) ในการนำเสนอเนื้อหา และโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับคุณเราอาจแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งของคุณกับตัวแทน ผู้ขายหรือผู้โฆษณาของเรา

วัตถุประสงค์ของการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณระบุไว้:
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการลงทะเบียนใช้บริการของเรา และการยืนยันตัวตน คุณสมบัติของคุณและอำนาจในการใช้บริการของเรา
 • สำหรับการดูแลลูกค้า และการตอบข้อซักถามของคุณ;
 • เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลภายใน;
 • เพื่อให้บริการตามสัญญา ที่คุณเป็นคู่สัญญา หรือดำเนินการตามคำขอก่อนที่จะทำสัญญา;
 • เพื่อพัฒนา และปรับปรุงเครือข่ายบริการให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุง และรักษาเว็บไซต์ และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์;
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือติดตาม เรียกให้ชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการ ค่าธรรมเนียม เช่นการส่งประกาศเรียกเก็บค่าบริการ ใบสั่งซื้อสินค้า และบริการ การแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินค่าสินค้า และบริการ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี;
 • เพื่อจัดการกับการฉ้อโกง หรือข้อกังวลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อสืบสวนข้อร้องเรียน หรือการฉ้อโกง หรือการกระทำผิดที่น่าสงสัย;
 • การจัดการข้อมูลเพื่อส่งไปยังส่วนงานที่จำเป็นต้องตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเพื่อป้องกันการฉ้อโกง;
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบริการ แผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท และคู่ค้า ซึ่งบริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการวิจัยทางสถิติ;
 • แจ้ง และเสนอสิทธิพิเศษ ข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร การขาย และการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท
  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลใดๆ กลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายผ่านทางอีเมล ข้อความสั้น (SMS), แอปพลิเคชันสื่อสังคม โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ;
 • เพื่อสมัครหรือลงทะเบียนบริการ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การขายผลิตภัณฑ์ บริการการชำระเงิน และธุรกรรมออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทตลอดทั้งหน่วยงานทางกฎหมาย กลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย;
 • เพื่อระบุ และยืนยันตัวตนของผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้บริการ;
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาดของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับแต่งเว็บไซต์ตามความสนใจของคุณ;
 • เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล;
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่ง หรือคำขอ จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือวัตถุประสงค์ที่จำเป็นอื่นๆของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยบริษัท;
 • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล;
 • เพื่อใช้ข้อมูลนี้ (รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวม โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา) สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ (รวมถึงเพื่อระบุว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุด และสิ่งที่ผู้ใช้ของเราชอบ/ไม่ชอบ);
 • เพื่อช่วยกำหนดการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งใน และนอกเว็บไซต์);
 • เพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้;
 • เพื่อพัฒนาอัลกอริธึมสำหรับระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากข้อมูล(Machine Learning) ในการให้บริการข้อมูล;
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย หรือบริการที่คุณร้องขอ และสนับสนุน แจ้ง ตอบกลับ และแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ;
 • เพื่อสำรวจ หรือประเมินความเข้าใจ ความต้องการ และความพึงพอใจของคุณ;
 • เพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภาครัฐ ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจ และคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ;
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายบริการของบริษัท และ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท;
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันอาชญากรรมภายในอาคาร และสาขาของบริษัท เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV);
 • เพื่อแก้ไขข้อพิพาท เพื่อปกป้องเราเอง และผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์ และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่ใช้ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณ

เราอาจรวบรวม และ/หรือ ยกเลิกการระบุตัวตนที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน หรือ ข้อมูลโดยรวม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย และการตลาด และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้โฆษณา พันธมิตรส่งเสริมการขาย ผู้สนับสนุน ผู้ส่งเสริมกิจกรรม และ/หรือ ผู้อื่น

เราอาจดำเนินการเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่เรามีความสัมพันธ์เพื่อให้บริการแก่เราในการตรวจสอบ สแกน หรือวิเคราะห์การสื่อสารของคุณ กับผู้ใช้รายอื่นที่แลกเปลี่ยนกันผ่านทางเว็บไซต์ หรือเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในนโยบายนี้ สำหรับการป้องกันการฉ้อโกง การประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสืบสวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย และการสนับสนุนผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เราอาจสแกน และวิเคราะห์ข้อความเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ ป้องกันการฉ้อโกงของเรา นอกจากนี้ เรายังสามารถสแกน ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งเพื่อแก้ใข ปรับปรุง และขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมในการสื่อสารนอกเว็บไซด์ที่ติดตามโดยบริษัท คุณยินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบ สแกน วิเคราะห์ และจัดเก็บการสื่อสารของคุณนั้น ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือผ่านระบบอัตโนมัติ โดยเราดำเนินการเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่เรามีความสัมพันธ์เพื่อให้บริการแก่เรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัท (“บุคคลที่สาม”)

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้:

บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ

ความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือตามความยินยอมของคุณในการดำเนินการดังกล่าว การยินยอมดังกล่าวรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของคุณ (a) เพื่อให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง); (b) เมื่อเราได้รับอนุญาตจากคุณ หรือ; (c) ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ และข้อกำหนด และเงื่อนไขของเราหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณ

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราอาจให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามบางรายที่ให้บริการในนามของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้ให้บริการต่างๆแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บเงิน ระบบการชำระเงิน การขาย การตลาด การโฆษณา การวิจัยตลาด การดำเนินการตามคำขอ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผล การตรวจสอบความถูกต้องของตัวตน การป้องกันการฉ้อโกง และความปลอดภัย และบริการทางกฎหมาย เนื่องจากเรามีการจ้างผู้ให้บริการรายใหม่ไว้ โดยทั่วไปแล้ว เราจะขอให้มีการรับรองตามสัญญาจากผู้ให้บริการเหล่านี้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือแก่เรา ในการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมี

ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อกฎหมายกำหนด หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อ:
(a) การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่
งของศาล คำขอ หรือคำสั่งของผู้ควบคุมกฎระเบียบ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆที่เราได้รับ; (b) การกำหนดหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรารวมถึงการบังคับใช้ และการจัดการข้อตกลงกับผู้ใช้ หรือ; (c) การปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องทางกฎหมาย หากกฎหมายกำหนดให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรทางการค้าในการแจ้งให้คุณทราบเว้นแต่ว่า (1) เราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการแจ้งเตือนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตหรืออาจนำความเสียหายหรือการฉ้อโกงมายังบริษัทหรือผู้ใช้ หรือ; (2) กรณีเราได้รับการยกเว้นจากการแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมาย เราจะพยายามแจ้งทางอีเมลหากคุณให้ที่อยู่อีเมลกับเรา แม้ในขณะที่คุณแสดงความเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับคำร้องให้เปิดเผยข้อมูล โปรดทราบว่าเรายังคงจำเป็นต้องมอบข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

การปกป้องบริษัทและอื่นๆ
เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลใดๆก็ตามที่ จำเป็นเมื่อเราเชื่อว่าเหมาะสมที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดๆ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรารวมถึงสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้ใช้รายอื่น

การโอนย้ายธุรกิจ
ในขณะที่เราพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องเราอาจ ขาย ซื้อ รวมหรือเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทหรือธุรกิจอื่น หรือขายทรัพย์สินบางส่วน หรือทั้งหมดของเรา ในธุรกรรมดังกล่าว หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมของบริษัท ข้อมูลผู้ใช้อาจอยู่ในทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน และ/หรือที่ถูกโอนย้าย
ในกรณีที่เราขายธุรกิจ เราจะพยายามทำให้แน่ใจว่า ผู้ซื้อจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกัน หรือต่ำสุดที่กำหนดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ให้บริการแอปสโตร์ เราอาจให้ข้อมูลประจำตัวและตัวระบุอุปกรณ์มือถือของคุณแก่ผู้ให้บริการแอป ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น Apple App Store และ Google Play) เพื่อให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือของเราได้

การศึกษาและการวิจัย
เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยชื่อ หรือรูปแบบที่เป็นข้อมูลโดยรวม

โปรดทราบว่าข้อมูลบางอย่างที่คุณให้ และ/หรือ ที่เรารวบรวมจะสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ ที่ให้คุณระบุชื่อของคุณให้เราทราบ ชื่อของคุณ (ชื่อเต็มหรือในบางกรณี ตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อและนามสกุลของคุณ) อาจปรากฏให้ผู้ใช้อื่นเห็นหากคุณเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยชื่อของคุณอาจติดไปกับเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ เช่น การกำหนดเวลาการให้บริการ คำขอรับบริการ การวิจารณ์(รีวิว) การเข้าร่วมในการอภิปราย หรือฟอรัมสนทนา การส่งข้อความ และข้อมูลโปรไฟล์ บุคคลอื่นบางคนรวมถึงผู้ใช้คนอื่นๆที่คุณเคยโต้ตอบผ่านเว็บไซต์จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่แนบมากับชื่อของคุณ ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) หากคุณเป็นผู้บริโภคที่กำลังมองหาบริการระดับมืออาชีพ คำอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการที่คุณต้องการ พร้อมกับชื่อของคุณจะแสดงต่อผู้ให้บริการบางรายที่ลงทะเบียนในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับชื่อของคุณ ดังนั้น ผู้ใช้รายอื่น อาจสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยอิงตามเนื้อหาที่คุณให้ไว้ ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมรวม ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงเวลาที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ครั้งล่าสุดอาจ ถูกแชร์กับผู้ใช้คนอื่นที่คุณกำลังโต้ตอบด้วย หรือทำให้เป็นสาธารณะ

เราเชิญให้คุณโพสต์เนื้อหา บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำวิจารณ์(รีวิว) ความคิดเห็น รูปภาพ รายละเอียดโปรไฟล์บริษัท คำอธิบายโครงการ และข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวัง และรับผิดชอบทุกครั้งที่คุณอยู่บนสื่อออนไลน์ ถ้าคุณเลือกที่จะโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ บนหรือ ผ่านเว็บไซต์ เช่น ผ่านทางการส่งข้อความถึงผู้ใช้ หรือผ่านกระดานรีวิว ฟอรัมสนทนา บล็อก หรือการโพสต์อื่น ข้อมูลนั้น: (a) อาจเป็นหรืออาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ (b) อาจถูกรวบรวม และใช้งานโดยบุคคลที่สามไม่ว่าเรารับรู้หรือไม่ และ (c) อาจถูกใช้ในลักษณะที่อาจละเมิดนโยบายนี้ กฎหมาย หรือความเป็นส่วนตัวของคุณ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการ หรือตามความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ที่จะบังคับใช้ระหว่างคุณ และบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่บังคับใช้กับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติภายในของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้ต่อไปเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

บริษัทจะลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำลายข้อมูลของบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นที่อนุญาตให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือ หรือกลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะ เป็นประโยชน์ต่อคุณ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเสมอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ค.ศ. 2019] ของประเทศไทย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังต่างประเทศ ที่เราพอใจว่ามีระดับการป้องกัน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เพียงพอ และอย่างน้อยเทียบเท่ากับประเทศที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเราอาจขอความยินยอมจากคุณในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ความยินยอม

บริษัทอาจขอความยินยอมจากคุณเพิ่มเติมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการใช้งานหรือการให้บริการบางอย่างจากทางบริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่มีการบกพร่องทางสายตา หรือการได้ยิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการยืนยันตัวตน เช่น ข้อมูลชีวภาพ (biometrics) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถใช้หลักฐานอื่นได้ บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย สถิติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง

สำหรับการดำเนินงานด้านการตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ ข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ กลยุทธ์ทางการตลาด หรือสิทธิพิเศษจากบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นได้บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง

สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด นโยบายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยติดต่อตัวแทนของบริษัท หรือใช้สิทธิ์โดยคุณเองในช่องทางที่บริษัทจัดให้ เพื่อส่งคำขอ ซึ่งบริษัทจะ ร้องขอหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นรายกรณี หากพบว่าคำขอของคุณไม่มีหลักฐาน ที่เกิดซ้ำ หรือมากเกินความจำเป็น และบริษัทอาจปฏิเสธคำขอที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ หรืออาจปฏิเสธคำขอของคุณตามข้อบังคับใดๆตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคำเรียกร้องสิทธิ์ของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

สิทธิ์ในการถอนความยินยอม

เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่บริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นการเฉพาะ คุณสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ยกเว้นมีข้อจำกัดทางกฎหมาย หรือข้อผูกมัดตามสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ดังนั้น การถอนความยินยอมของคุณอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคุณเอง ดังนั้น คุณควรศึกษา สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบก่อนที่จะใช้สิทธิ์ของคุณ หากการถอนความยินยอมของคุณ ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการแก่คุณได้ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลกระทบของการถอนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณทั้งหมดกับเรา หากคุณถอนความยินยอมที่ให้เรา ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการตลาด ในกรณีนี้การถอนการยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

สิทธิ์ในการเข้าถึงและทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เช่นสำเนาบันทึกรายละเอียดการโทร (CDR) ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินตาม ข้อกำหนด และวิธีการที่บริษัทกำหนดได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้บริษัทให้ข้อมูลเรื่องการได้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของคุณตามที่กฎหมาย หรือคำสั่งศาลกำหนด หรือหากคำขอของคุณอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลที่สาม

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่บริษัทได้แปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่อ่านด้วยเครื่องได้โดยอัตโนมัติ หรือรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยวิธีการอัตโนมัติ และอาจขอให้บริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากหลักการทางเทคนิค หรือบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของคุณตามกฎหมาย

สิทธิ์ในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน การรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม การคัดค้านดังกล่าว อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้:

 1. Object to receive advertising messages from the Company;
 2. Object to receive advertising messages from value-added service providers that are contracted parties with the Company;
 3. Object to receive advertising messages from business partners of the Company;
 4. Object to receive service charge collection notice via Your devices;
 5. Object to receive any offer of products, services, and promotional marketing via usual communication channels;
 6. Object to receive any direct marketing.

However, in case that your objection to collect, use, and disclose of Personal Data and such Personal Data is necessary for the Company to perform its lawful operation or for public tasks, the Company may continue to collect, use, and disclose your Personal Data if the Company can lawfully demonstrate prevailing reason, or for the purpose of establishment of legal claims, compliance of legal claims, or defence against legal claims.

In this regard, the Company may reject your request in accordance with the law, court order, or in case that your request may cause damage to rights and freedom of third party.

Right to Processing Suspension

You have the right to temporarily suspend processing Personal Data in the event that the Company is in the process of reviewing your request to rectify your Personal Data or objection request or any other cases that the Personal Data is no longer necessary for the Company and needs to erase or destroy such Personal Data in accordance with applicable law, but you instead exercise the right to suspend.

Right to Erase or Destroy

You have the right to request the Company to erase or destroy your Personal Data or anonymise your Personal data except it is necessary for the Company to perform its obligations under the contract in order to provide a service or there are any legal rights to refuse your request.

Right to Data Rectification

You have the right to rectify or change your Personal Data that is not correct or inaccurate in order to keep such data up to date. However, it is depending on the requirements of other applicable laws.

Right to Complain

You have the right to complain regarding Personal Data via the communication channel of the Company in order to receive explanation or provisional solution from the Company or submit your complaint to the supervising authority in accordance with the Personal Data Protection Act.

Security Measures and Quality of Personal Data

The Company recognises the importance of maintaining the security of your Personal Data. Therefore, the Company has established measures to maintain the security of Personal Data appropriately and consistency, and make your Personal Data confidential to prevent loss, access, destruction, use, conversion, modify or disclosure of Personal Data without rights or unlawful in accordance with the Company's Cyber Security Policy.

Any Personal Data that the Company received from you such as name, residential address, contact number, identification number, financial information which is completed and up-to-dated relating to an identified or identifiable of your identity will be used in accordance with the objectives of the Company. The Company will carry out appropriate measures to protect your Personal Data.

Marketing Activities and Promotions

During the use of service, the Company may send information related to marketing activities and promotions of product and service of Company, affiliates and business partners which you may interested, while you can withdraw your consent to receive the information via the channel as specified by the Company.

Privacy Policy of Third-Party Websites

This Policy is only applying to the Company's services and website. If you are accessing to other websites, whether from Company’s website or not, you will have to study and comply with the privacy policies of any third-party websites, separate from the Company’s Website.

If You Refuse to Disclose or Use Your Personal Data

The Company may necessarily collect your Personal Data in accordance with the law or to enter into a contract with you. If you refuse to disclose your Personal Data to the Company, it may cause the Company unable to provide a service to you.

In case that the Company use your Personal Data to perform its obligations under the contract or as required by law, if you refuse to allow the Company to use your Personal Data, you may continue to use the service of the Company, however, it may be causing you to receive less convenience from the use of service due to the Company does not obtain a consent to effectively use your Personal Data for the purpose.

Data Protection Officer

The Company has undertaken the Personal Data Protection Act. B.E. 2562 [2019] by appointing the Data Protection Officer (DPO) to monitor the operation of the Company with respect to the collect, use and disclose Personal Data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 [2019], including relevant personal data protection laws. In addition, the Company has rules and regulations to regulate the related parties to undertake their duties in accordance with the Privacy Policy and in line with the policy of the Personal Data Protection and Cyber Security Supervision Committee as specified by the Company.

Privacy of Minors

Our services are not designed for minors under the age of 18. Only persons 18 years of age or older may use the Website. If we discover that an individual under 18 has provided us with personal information, we will close the account and delete that individual’s personal information to the extent required by the Privacy Data Protection Act. We may, where permitted by law, retain certain anonymized information internally for purposes described in this Policy.

Contact Information regarding Personal Data

The Company’s Customer and Service Management is accessible under
datasecurity@kitzee.agency

Changes to this Privacy Policy

From time to time, the Company may amend this Policy as the Company deemed reasonable or necessary. In case of relevant major amendments, the Company will announce the updated Policy on website of the Company.

โครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Kitzee:

ลูกค้าทำให้โครงการบ้านของพวกเขาเสร็จในครั้งแรกด้วยรีวิวผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือของเรา

บริษัทต่างๆ ขยายธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยลูกค้าที่พึงพอใจและการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก Kitzee